Leveringsvoorwaarden Borduren

Leveringsvoorwaarden Borduren

Ook Borduurstudio Riwi  ontkomt niet aan het opstellen van de welbekende “kleine lettertjes”. Borduurstudio Riwi  gaat er altijd vanuit eerlijk te handelen en zal nooit misbruik maken van haar klanten. Bij eventuele problemen of ontevredenheid, streeft Borduurstudio Riwi  altijd naar een oplossing.

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Borduurstudio Riwi : de bepaler van deze algemene voorwaarden en onderdeel van Riwi Mode & Design.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Borduurstudio Riwi . De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Borduurstudio Riwi. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Borduurstudio Riwi  behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Borduurstudio erkend.

Borduurstudio Riwi  garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikelen

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Borduurstudio Riwi in het aanbod worden genoemd. Borduurstudio Riwi  is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of typefouten op de website en kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Offertes

• Alle offertes zijn uiterlijk 14 dagen geldig.
• Borduurstudio Riwi  kan niet aan de offerte worden gehouden als de consument/klant had kunnen begrijpen dat de offerte dan wel een deel van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
• Als er een telefonische afspraak of een afspraak via e-mail gemaakt wordt zal Borduurstudio Riwi een bevestiging via e-mail of post sturen. Deze bevestiging is bindend, tenzij per ommegaande gereageerd wordt op de beschrijving in deze bevestiging.

Bestellen

Door te bestellen geeft men aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en condities van Borduurstudio Riwi. Als een bestelling is geplaatst wordt dit bevestigd per e-mail. Borduurstudio Riwi behoudt zich het recht voor de bestelling aan te houden of te annuleren indien een betaling niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden of een artikel niet langer op voorraad is. Ook de consument heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden. Borduurstudio Riwi levert pas uit na ontvangst van betaling bij vooruitbetaling. Borduurstudio Riwi houdt zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.In het kader van de regels van de koop op afstand zal Borduurstudio Riwi bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Aan de leveringsplicht van Borduurstudio Riwi zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Borduurstudio Riwi geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Verzending

Borduurstudio Riwi zal je bestelling uiterst zorgvuldig verpakken en als het kan per brievenbus post verzenden.
Bij pakketpost zijn de verzendkosten voor de koper. De bestellingen worden verstuurd met PostNL of DHL. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten worden bij het plaatsen van een bestelling vermeld.

Gegevensbeheer

Borduurstudio Riwi gaat uiterst zorgvuldig met je persoonsgegevens om en zal je persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de afhandeling van je aankopen.
Indien u een bestelling plaatst bij Borduurstudio Riwi, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Borduurstudio Riwi. Borduurstudio Riwi houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze privacy verklaring.
• Borduurstudio Riwi respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
• Borduurstudio Riwi maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Garantie

Borduurstudio Riwi garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
Borduurstudio Riwi is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Borduurstudio Riwi) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Borduurstudio Riwi. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de afnemer door Borduurstudio Riwi gegrond worden bevonden, zal Borduurstudio Riwi naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Borduurstudio Riwi en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Borduurstudio Riwi) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Riwi Mode & Design gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Borduurstudio Riwi voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Borduurstudio Riwi in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Borduurstudio Riwi en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Retourneren van zendingen/artikelen

Volgens de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW) heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren.
Borduurstudio Riwi houd zich uiteraard aan de wet “kopen of afstand” met dien verstande dat gezien het persoonlijke karakter van onze handgemaakte geborduurde artikelen, de in deze wet beschreven afkoelingsperiode niet van toepassing is op producten daar alle borduringen een persoonlijk karakter hebben.
In de wet staat namelijk beschreven dat de wet “Kopen op Afstand” niet geldt voor onder andere goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
Voor u geborduurde goederen kunnen behoudens materiaalfouten niet worden geretourneerd. De artikelen dienen ongedragen, niet gebruikt en in ongeschonden staat te zijn.
Van geborduurde artikelen dienen de wasvoorschriften in acht genomen te worden.

Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de website van Borduurstudio Riwi gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

Borduurstudio Riwi is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Borduurstudio Riwi alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Borduurstudio Riwi behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Borduurstudio Riwi gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Borduurstudio Riwi bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Aansprakelijkheid

Borduurstudio Riwi is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Bij normaal gebruik, waar het artikel voor bedoeld is mag je een normale levensduur met de normale slijtage verwachten.

Borduurstudio Riwi is niet aansprakelijk voor verkeerde was en/of strijkbehandelingen.
Hoewel Borduurstudio Riwi je bestelling met de grootst mogelijke zorg verpakt, is Borduurstudio Riwi niet aansprakelijk voor beschadiging of zoekraken van je bestelling tijdens verzending.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, verdubbeld, verandert, opgeslagen, overgenomen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Borduurstudio Riwi.

Overige bepalingen

Borduurstudio Riwi heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van deze website te wijzigen.Heb je nog vragen neem dan contact op met Borduurstudio Riwi via rianne@borduurstudioriwi.nl of riwimd@gmail.com